جهان بدون دیالوگ ...

محسن سراجی

واقعیت این جاست که جهان امروز ما سرشار از دیالوگ های زیبا و زشتی است که شنیدن بخشی از آنها - در هر کجا و موقعیتی - به شکل گیری و توسعه دغدغه های ما منجر می شود و چه غم انگیز که بیشتر این دیالوگ ها هیچگونه دردی از دردهای زندگی نیمه مدرن ! امروزی ما را دوا نمی کند .  ترجیح من برای نگارش چند خطی برای این بخش بیشتر آرزوی  تصور جهانی بدون دیالوگ باشد .. هر چند برای چند روزی به صورت آزمایشی !


ارسال نظر