باران که بیاید ...

روایت : سیدمحمد مرکبیان               عکس : Georgie Pauwels

میتوانی
وقتی این شعر را می‌خوانی
صدایم را بشنوی ؟
پیشانی‌ام را نگاه کنی
و با چشمانت بگویی؛
نترس ! باران که بیاید
تو را از کنار ِ پنجره‌ی اتاق،
از کنار ِ سایه‌ی سیگار،
از آنچه دوست نمی‌داری
می‌شویَد !...


Image


ارسال نظر