تاریکی

روایت : سیدمحمد مرکبیان                     عکاس : kostas maros

 
  زخم های زیادی بر تنِ این شهر مانده 
از من، که هنوز، راه می روم
و از آدم هایی که دوست دارند
از خستگی
گوشه ای خشک شوند وُ
از تن این شهر بی اُفتند ..
 
ما چند نفر احمق بودیم
که زیر این سایه ی سیاه
عـکسِ یـادگـاری می گـرفتیـم..
 
این تاریکی
از ترسِ ما زیادی می دانست ..


Image


ارسال نظر