عاشقانه های جنگ

به قلم رضا کاظمی

 

عاشقانه های جنگ

نویسنده: رضا کاظمی

نشر: نیماژ

کتاب « عاشقانه های جنگ» نوشته ی رضا کاظمی در سال 1394 توسط نشر نیماژ منتشر شد. این کتاب از دو بخش ( دفتر) تشکیل شده است و «تنهایی» المانی ست که بیشترین بسامد واژه و مفهوم را در کتاب دارد.

دفتر اول با نام « سونات تنهایی» متشکل از یک شعر بلند و پیوسته می باشد که زبان روایی و قصه گویی دارد و روایتگر حسرت جاماندگی از جنگ و تنهایی ناشی از آن در دوره معاصر است.

دفتر دوم با نام « عاشقانه های جنگ» دربرگیرنده ی حدود 60 قطعه شعر با مفهوم و درون مایه ی جنگ است و با نگاه به پیامدهای پیرامون آن نگاشته شده.

 

 

باید تو را دوست می داشتم

مادر گفته بود

و پروانه های تورِ عروسی ام.

 

وقتی آژیر جنگ

مثل آژیر کارخانه ی دخانیات

سوت کشید

برای همیشه رفتی.

من ماندم و پروانه های خشک شده.

 

باید تو را دوست بدارم

مادر می گوید

و کودکی که در باغچه

پی پروانه ها می دود!

 

******

از نیمه ی راه بازگشتم

و دری سنگین بر پاشنه چرخید.

حبس شدم پشت پنجره ای که ماه نداشت؛

گل شمعدانی نداشت؛

و طرحی از عروسک بر شیشه ها حتا

تنها گلدانی ترک دار و

صندلی یی فرسوده.

آن سو رویشِ جهان بود: سبز

این سو من: تنها

که ترک برداشته؛

فرسوده شده؛

منقرض می شوم!


ارسال نظر