می‌خواستم باور کنم

می‌خواستم باور کنم که می‌توانم مردم این‌جا را با حرف متقاعد کنم.
تو دیدی چه شد؟ آن‌ها دردِ خود را دوست دارند، به زخمِ مانوسی احتیاج دارند که با ناخن‌هایِ کثیف‌شان آن را بخراشند و به دقت حفظش کنند...
فقط با خشونت است که می‌توان مداوایشان کرد!!!
زیرا درد را جز با درد دیگری نمی‌توان مغلوب کرد!

"ژان پل سارتر"


ارسال نظر