سختی برای من ...

دلارام رحمتیان

  

سختی برای من

نه حتی تو

که خیالت

لیک نرو

بمان

که من

رنج از دوران

کشیده ام.

سختی برای من

باز آ

باز بر من.

که آمدنت

می آساید جان من:

"آسایش خواب رنج!"

و تو

سختی برای من.

من:

سخت می خواهمت

و سخت

دوستت

خواهم داشت.

سخت باش تو

و سخت

خیال تو.

سخت باش

برای من!


ارسال نظر