تصاویر :برگزارکنندگان جایزه ادبی ایران
 • سوسن شریف زاده
 • فرشته رسولی
 • خالد رسول پور
 • محمد مرکبیان
 • مهسا محصصی
 • محمد مرادی
 • جواد گنجعلی
 • کامران محمدی
 • احمد آرام
 • علیرضا محمودی ایرانمهر
 • حسین لعل بذری
 • وحید عرفانیان (وهید)
 • لیلی قاسمی
 • هاله مودبیان
 • رضا موسوی
 • حمیدرضا احمدی
 • آرمین ایمانی
 • نیره نورالهدی
 • الهه رضوانی
 • محسن سراجی