تصاویر :همراهان جایزه ادبی ایران
  • شاپور جورکش
  • فرخنده آقایی
  • فاطمه معتمدآریا
  • ابوتراب خسروی
  • محمود دولت آبادی